De fleste danskere har hørt om den i folkemunde ofte kaldet: ”+/- 15 %-reglen ”.

Den står for, at man f.eks. mellem forældre og barn/børn kan overdrage en fast ejendom og fastsætte købesummen identiske med ejendommens off.ejd.værdi +/- 15 %.

Som oftest foretages en sådan familieoverdragelse for at begunstige næste generation mest muligt og på en måde, så forældrene som sælgere skal have mindst muligt ud af det økonomisk – og derfor typisk med en købesum opgjort identisk med den off.ejd.vurdering – 15 %.

Muligheden herfor har ikke hjemmel i en lov, men beror på et cirkulære fra 1982 og skattemyndighederne har i stort omfang fuldt dette cirkulære.

Imidlertid har det navnlig i de senere år ændret sig, idet skattemyndighederne i flere tilfælde har afvist at reglen kan anvendes, hvilket har medført, at der aktuelt verserer flere sager herom i skattesystemet.

Dette har naturligvis skabt stor usikkerhed hos borgerne med ofte betydelige økonomiske konsekvenser til følge.

Imidlertid har landets højeste domstol Højesteret næsten 40 år efter cirkulærets tilblivelse netop afsagt en særdeles vigtig og principiel dom, der sikrer ro og afklarethed omkring familiehandler med boliger og blåstempler den ikke-lovbaserede regel og må siges tilsvarende at være et stort nederlag for skattemyndighederne.

Højesteret slår således éntydigt og klart fast, at skattemyndighederne skal respekterer de off.ejd.vurderinger – også selv om de helt åbenbart er alt for lave i.f.t. ejendommens reelle værdi !

Det er med andre ord ikke den enkelte borger, men det offentlige, der må bære risikoen for, at den off.ejd.vurdering er for lav.

Ejendomsvurderingerne har i Danmark stået stille i ca. 10 år og det generelle billede er, at de off.ejd.vurderinger ofte er betydeligt under ejendommens faktiske værdi.

Når man så yderligere kan fastsætte prisen med et ” afslag ” på 15 %, er det bl.a. med til at sikre, at børnene kan komme hurtigere og billigere ind på boligmarkedet.

Læg dertil yderligere, at børnene får glæde af den forventede og historisk set kommende værdistigning på ejendommen og undgår at skulle betale boafgift til Staten, hvilket ville være tilfældet, såfremt de i stedet havde arvet ejendommen.

Afgørelsen rummer betydelige muligheder for billigt at flytte store værdier til næste generation.

Anbefalingen er at kontakte en advokat og søge den specifikke og individuelle rådgivning.